Информатор о раду

Aжурирано дана 22.06.2024.

Информатор о раду Народног позоришта у Београду

План интегритета Народног позоришта у Београду

Основни подаци

 

Народно позориште у Београду

Француска 3, Стари град
11000 Београд
Србија


Име и презиме овлашћеног лица:Светислав Гонцић
Обвезник ПДВ: Да

ПДВ број: 135466420

ПИБ: 100046437

МАТИЧНИ БР: 07023863

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9004  Рад уметничких установа
ЈБКЈС: 02364

Буџетски рачун: 840-1620-21

Рачун сопствених прихода: 840-31120845-93
позив на број: 97 2702364040174231400
шифра плаћања: 253

Рачун за донације: 840-0000029550845-64
позив на број: 97 5402364080174412100

 

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ЕВИДЕНТИРАЊУ ЗА ПДВ

 

Управник Народног позоришта у Београду
Светислав Гонцић


Управни одбор:

Председник Управног одбора:
Филип Бојић

Чланови Управног одбора:
Вук Костић
Иван Илић
Јелена Медаковић
Милена Тробозић Гарфилд


Надзорни одбор:

Председник Надзорног одбора:
Слободан Милић
Чланови Надзорног одбора:
Љиљана Јовановић
Драгиша Илић

 

Статут Народног позоришта у Београду
Правилник о организацији и систематизацији запослених у Народном позоришту у Београду
План и програм рада Народног позоришта у Београду
План и програм рада Народног позоришта у Београду за 2024. годину
План и програм рада Народног позоришта у Београду за 2023. годину
План и програм рада Народног позоришта у Београду за 2021. годину
Предлог плана рада за 2022. годину
Квартални информатор о раду
Јануар - март 2021.
Април - јун 2021.
Јул - септембар 2021.
Октобар - децембар 2021.
Подаци о приходима и расходима
Подаци о јавним набавкама
Правилници