Књиге

ИЗ ПОЗОРИШТА ПРЕТКУМАНОВСКЕ СРБИЈЕ

Милан Грол

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић, управник

Уредник:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јелена Ратковић

Приређивач:
др Зоран Т. Јовановић

Лектори и коректори:
Сања Живановић
Гордана Вићентијевић Еремија

Дизајнер корица:
Јелена Ратковић

Техничко уређење и припрема за штампу:
Светозар Станкић

Унос текста:
Љубинка Вуловић

Фотоси из фонда Музеја позоришне уметности Србије

Штампа и повез
ГРАФО-НИН Београд

Тираж: 500 примерака

 

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

792.028(497.11):929 "1860/1914"

ГРОЛ, Милан
Из позоришта преткумановске Србије : спомени савременика
о глумачким генерацијама преткумановске Србије / Милан Грол ;
приредио Зоран Т. Јовановић. - 2., проширено изд.-
- Београд : Народно позориште, 2004 (Београд : Графо-нин).
- 298 стр. : илустр. ; 24cm.

Тираж 500. - Стр. 265-274: Милан Грол и позориште / Зоран Т. Јовановић.
- 275-282: Напомена приређивача / Зоран Т. Јовановић.
- Напомене и библиографске референце уз текст. - Регистри.

ISBN 86-84897-05-6

а) Позоришни глумци - Србија - 1860-1914

COBISS.SR-ID 114138892