Књиге

ЗБОРНИК

Борислав Григоровић

Приредио
др Зоран Т. Јовановић

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић, управник

Уредник публикација:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јелена Ратковић

Приређивач књиге:
др Зоран Т. Јовановић

Дизајнер корица:
Јелена Ратковић

Припрема за штампу:
Светозар Станковић

Припрема текста:
Љубинка Вуловић

Штампа и повез:
ГРАФО-НИН, Београд

Тираж: 500 примерака

ISBN 86-901541-7-5

Штампање завршено априла 2003.

Коришћене фотографије су из фондова Музеја позоришне уметности Србије, Народног позоришта и личног архива Борислава Григоровића.

ЦИП-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

929:792.071.2 Григоровић Б. (082)
821.163.41-94
016:929 Григоровић Б.

БОРИСЛАВ, Григоровић : Зборник / приредио Зоран Т. Јовановић.
-Београд : Народно позориште, 2003 (Београд : Графо-нин).
- 387 стр. : илустр. ; 24 цм

Тираж 500. – Стр. 383-385: Поговор приредилаца/ Зоран Т. Јовановић.
- Режије Борислава Григоровића: стр. 369-372.- Регистар.

ISBN 86-901541-7-5
1.Григогровић, Борислав
a) Григогровић, Борислав (1928-) – Библиографије
b) Григогровић, Борислав (1928-) – Зборници
COBISS.SR – ID 104976908