Књиге

ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ

Петар Волк

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Дејан Савић, управник

Уредник:
Жељко Хубач

Стручни сарадник:
Јелица Стевановић

Дизајнер корица:
Јован Тарбук

Избор фотографија из Фонда Музеја позоришне уметности Србије уз стручну консултацију вишег кустоса Мирјане Одавић

Обрада фотографија:
Ненад Јанковић

Техничко уређење и припрема за штампу:
Светозар Станкић

Штампа и повез:
PUBLISH, Београд

Тираж: 500 примерака

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

792.071.2.028:929 Милутиновић Д.
016:929 Милутиновић Д.

Волк, Петар
Добрица Милутиновић / Петар Волк.-2. допуњено изд.
- Београд : Народно позориште, 2005 (Београд : Publish).
- 263 стр. :илустр. ; 24 cm.

Ауторова слика. - Тираж 500. - Други о Добрици : стр. 209-250.
- Белешка о писцу : 261-262. - Оквирни репертоар у коме је наступао
Добрица Милутиновић: стр. 199-204. - Избор из критика, чланака, студија,
меморијалне грађе, књига и литературе коришћених при писању
монографије Добрице Милутиновића: стр. 205-208.

ISBN 86-84897-09-9
а) Милутиновић Добрица (1880-1956).
COBISS.SR-ID 123326220