Књиге

ВЕЛИКА ДРАМА

Синиша Ковачевић

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић, управник

Дизајн корица:
McCANN – ERICKSON BEOGRAD

Фото:
Миша Мустапић

Техничко уређење и припрема за штампу:
Светозар Станковић

Штампа и повез:
Штампарија Загорац,
Вишњичка 74, 11060 Београд

Штампање завршено фебруара 2002.

Тираж: 1000 примерака

ISBN 86-901541-2-4

ЦИП-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41-2
821.163.41.09-2

КОВАЧЕВИЋ, Синиша
Велика драма/Синиша Ковачевић. –
Београд : Народно позориште, 2002
(Београд : Загорац). – 126 стр. : слика
аутора ; 21 цм

Тираж: 1000. – Стр. 5-12 : Са каменом на
Срцу леденом/ Мирко Жарић. – Белешка о
Писцу: стр. 125.

ISBN 86-901541-2-4

a)Ковачевић, Синиша (1950-) “Велика
драма”
COBISS-ID 97036812