Књиге

КРОЗ КЊИГЕ И ДОГАЂАЈЕ

Милан Грол

Издавачи

Народно позориште у Београду, 11000 Београд, Француска 3
За издавача Божидар Ћуровић, директор

Музеј позоришне уметности Србијс, Господар Јевремова 19 За издавача Ксенија Радуловић, директор

КИЗ „Алтера" Београд, Живојина Жујовића 2; к1гаИег@еипе1.Г5 За издавача Милан И. Арнаут, директор

Уредник издавачке делатности Народног позоришта у Београду:
Жељко Хубач

Прирећивач књиге:
др Зоран Т. Јовановић

Лектор:
др Зоран Т. Јовановић

Корекгура:
др Зоран Т. Јовановић

Унос и прелом текста:
Марија Милић

18ВК 978-86-6007-066-3

Штампа и повез КИЗ „Алтера" Београд

Тираж: 500 примерака

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821. 163. 41. 09"18/19
792 (497.1) "18/19" 792. 072. 3 :
929 Грол М. 012 Грол М.

ГРОЛ, Милан,
1876-1952
Кроз књиге и догађаје / Милан Грол ;
приредио Зоран Т. Јовановић. - Београд :
Алтера : Народно позориште :
Музеј позоришне уметности Србије, 2010 (Београд
: Алтера). -362 стр. : илустр.; 25 ст

Ауторова слика. - Стр.
335-356: Трећа Гролова књига / Зоран Т. Јовановић.
-Стр. 315-324: Библиографија Милана Грола/ Зоран Т. Јовановић.
- Регистар.

ISBN^ 978-86-6007-066-3 (Алтера)

а) Грол, Милан
(1876-1952) ђ) Српска књижевност -
19-20в с) Позориште -Југославија - 19-20в
СОВ133. 8К-ГО 178905868