Књиге

ХАМЛЕТ


Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић, управник

Уредник публикација:
Жељко Хубач

Књигу приредила:
Молина Удовички Фотез

Дизајн корица:
I.C.P.S. Infinity

Фото:
Миша Мустапић и Вукица Микача

Техничко уређење и припрема заштампу:
Светозар Станковић

Припрема текста:
Љубинка Буловић

Штампа и повез:
ГРАФО-НИН, Београд

Тираж: 1.000 примерака

ЦИП-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

929:82 Шекспир В.
821.111.09-2
821.111-2:792.091

ХАМЛЕТ / [књигу приредила Молина
Удовички-Фотез ; фото Миша Мустапић и Вукица Микача].
-Београд : Народно позориште, 2002
(Београд : Графо-нин). – 219 стр. : илустр. ; 23 cm. –

Тираж 1000. –Стр. 62-63: Предговор /
Молина Удовички -Фотез. –Садржи и: Хамлет /
Вилијам Шекспир; превод Лаза Костић

ISBN 86-901541-4-0

1.Удовички-Фотез, Молина
a) Шекспир, Вилијам (1564-1616) – “Хамлет”
b) Шекспир, Вилијам (1564-1616) – “Хамлет”
Сценско извођење
COBISS-ID 101661452