Књиге

ФАУСТ


Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић, управник

Уредник публикација:
Жељко Хубач

Приређивачи:
Јелица Стевановић
Зоран Раичевић
Жељко Хубач

Коректор:
Јелица Стевановић

Фото:
Миша Мустапић

Техничко уређење и припрема заштампу:
Светозар Станковић

Припрема текста:
Слађана Гагић

Штампа и повез:
ГРАФО-НИН, Београд

Треће измењено и допуњено издање

Тираж: 500 примерака

ЦИП-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.112.2.09-21
792.091 (497.11)

Јохан Волфганг Гете: Faust = Фауст /
[приређивачи Јелица Стевановић, Зоран
Раичевић,Жељко Хубач; фото Миша
Мустапић]. – Београд : Народно позориште,
2003 (Београд : Графо-нин). – 105 страна.;
ilustr.; 24 cm

ISBN 86-901541-5-9

1. Стевановић, Јелица
a).Гете, Јохан Волфганг (1749-1832) –
“Фауст” – Сценско извођење–Београд

COBISS-ID 102545676