Књиге

СУДБИНА И КОМЕНТАРИ

Јелена Мијовић

Драматизација романа
Радослава Петковића

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић, управник

Књигу приредили:
Жељко Хубач
Божо Копривица

Дизајн корица:
McCANN – ERICKSON BEOGRAD

Фото:
Миша Мустапић

Техничко уређење и припрема за штампу:
Светозар Станковић

Израда филмова:
SCANER STUDIO, Београд

Штампа и повез:
ГРАФО-НИН, Београд

Штампање завршено марта 2002.

Тираж: 1000 примерака

ЦИП-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821 . 163 . 41 – 2

Судбина и коментари: драматизација
истоименог романа Радослава Петковића/
Јелена Мијовић; [књигу приредили Жељко
Хубач и i Божо Копривица; фото Миша
Мустапић]. – Београд : Народно позориште ,
2002 (Београд : Графо-нин). – 84 стр. :
илустр. ; 21 цм

Тираж: 1000. – Белешка о аутору романа:
стр. 6. – Стр. 7:Један коментар о“Судбини
и коментарима” /Душан Ковачевић. – Стр.
8 –10: Судбину треба изазвати/Божо
Копривица. – Белешка о аутору драматизације:
стр. 11. –Стр. 12: Драматуршка забелешка/
Ивана Димић. – Белешка о редитељу
представе: стр. 13.

ISBN 86 – 901541 –3 – 2

COBISS – ID 97467916