Књиге

БЕОГРАДСКА ОПЕРА И ТРУБАДУР (1913-2003)

Едиција Из историје Народног позоришта у Београду

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић, управник

Уредник публикација:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јелена Ратковић

Књигу приредили:
Јелица Стевановић
Жељко Хубач

Лектори и коректори:
Јелица Стевановић
Срђан Јарковић

Аутор дизајна корица:
Јелена Ратковић

Коришћене фотографије су из фондова
Музеја позоришне уметности Србије, Народног позоришта

Техничко уређење и припрема за штампу:
Светозар Станковић

Штампа и повез:
ГРАФО-НИН, Београд

Тираж: 500 примерака

ЦИП-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

929:782.071.1 Верди Ђ.
729.5(497.11)

БЕОГРАДСКА Опера и “Трубадур” / (књигу приредили
Јелица Стевановић, Жељко Хубач).
– Београд : Народно позориште, 2003
(Београд : Графо-нин). – 186 стр. :
илустр.; 24 цм
- (Едиција из историје Народног позоришта у Београду)
Тираж: 500. – Предговор: стр. 7-8.-
Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 86 – 901541 – 8- 3
1. Стевановић, Јелица
a) Верди,Ђузепе (1813-1901)- “Трубадур” –
Сценско извођење–Београд b) Народно позориште(Београд). Опера
COBISS.SR –ID 105430540