Књиге

СТЕРИЈА У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ

Јелица Стевановић

Водич кроз театрографску грађу
Едиција Из историје Народног позоришта

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Дејан Савић, управник

Уредник:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јован Тарбук

Сарадник-истраживач:
Бранка Здравковић

Коректура:
Бранка Здравковић

Дизајн и графички прелом:
Јован Тарбук

Технички сарадник:
Марија Милић

Коришћене илустрације из фото збирке и хемеротеке Музеја позоришне уметности Србије и Народног позоришта, и из књижног фонда Библиотеке града Београда

Штампа и повез:
Штампарија Формат, Београд

Тираж: 500 примерака

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

792.2.091(497.11) "1841/2005"
792.091:821.163.41-2 Поповић Ј. С.

СТЕВАНОВИЋ, Јелица
Стерија у Народном позоришту : водич
кроз театрографску грађу / Јелица
Стевановић. - Београд : Народно позориште,
2006 (Београд : Формат). - 163 стр. :
илустр. ; 24 cm. - (Едиција Из историје Народног позорипта у Београду)

Тираж 500. - Напомене и библиографске
референце уз текст. - Библиографија: стр.
161-162.

ISBN 86-84897-12-9

а) Народно позориште (Београд) - Драме - Сценско извођење -
Београд - 1841-2005
COBISS.SR-ID 129540620