Књиге

САЊАРИ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ТЕАТРА

Драгана Чолић Биљановски

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача / For Publisher
Дејан Савић, директор

Уредник / Edithor in Chief
Жељко Хубач

Стручни сарадници / Assistents
Јелица Стевановић
Јован Тарбук

Коректор / Proofreader
Сања Живановић

Превод на енглески / English translation by
Биљана Новаковић

Дизајн корица / Designer
Светозар Станкић

Техничко уређење и припрема за штампу / Computer design
Светозар Станкић

PROGRAM
štampa

Тираж: 500 примерака

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

792 (497.11) "19"

ЧОЛИЋ Биљановски, Драгана
Сањари српског националног театра =
Dreamers of the Srbian National Theatre /
Драгана Чолић Биљановски ; [превод на енглески, english translation by Биљана Новаковић]. - Београд : Народно позориште,
2005 (Београд : Формат). - 253 стр. :
илустр. ; 24 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж
500. - Белешка о аутору: стр. 237-238. -
Напомене и библиографске референце уз текст.
- Регистар.

ISBN 86-84897-10-2

а) Позориште - Србија - 20в
COBISS.SR-ID 123588876