Књиге

САВРЕМЕНА БУГАРСКА ДРАМА

Едиција Балканска драма Европи

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић, управник

Уредник публикација:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јелена Ратковић

Књигу приредили:
Жељко Хубач
Емил Бонев

Превео са бугарског:
Благоје Николић

Лектори и коректори:
Јелица Стевановић
Жељко Хубач

Дизајн корица:
Јелена Ратковић

Техничко уређење и припрема заштампу:
Светозар Станковић

Штампа и повез:
ГРАФО-НИН, Београд

Тираж: 500 примерака

ЦИП-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.163.2-2(082.2)
821.163.2.09-2

САВРЕМЕНА бугарска драма/ [књигу приредили Жељко
Хубач, Емил Бонев; превод са бугарског Благоје Николић].
- Београд : Народно позориште, 2003 (Београд : Графо-нин).
- 158. стр. : фотогр. Аутора ; 21 цм.
- (Едиција Балканска драма Европи)
Тираж: 500. –Стр 7-12: О савременој бугарској драми као
панорами жеља/ Димитар Чернев. – Библиографске
белешке о ауторима: стр. 15-16, 63-64, 113-114.
- Садржаj: Пасуљ: Боб /Елин Рахнев. Авион-бегунац :
Самолетит беглец / Камен Донев. Морска со: Морска сол/
Емил Бонев

ISBN 86-901541-6-7

1.Хубач,Жељко
a.Бугарска драма– 20в

COBISS.SR – ID 104853516