Књиге

РЕЧНИК ОСНОВНИХ ПОЗОРИШНИХ ПОЈМОВА

Милован Здравковић

Издају:
Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

Народна књига
Шафарикова 11, 11000 Београд

За издаваче:
Дејан Савић, управник Народног позоришта
Снежана Мијовић, Директор Народне књиге

Главни и одговорни уредник издавачке делатности Народног позоришта:
Жељко Хубач

Уредник школског програма Народне књиге:
Драгана Литричин - Дунић

Стручни сарадници издавачке делатности Народног позоришта:
Јелица Стевановић
Јелена Ратковић
Јован Тарбук

Стручни колсунтанти издања:
др Зоран Т. Јовановић
Јован Ћирилов
Јелица Стевановић

Дизајн књиге:
Јелена Ратковић

Дизајн корица:
Вук Ераковић

Насловна страна
Фотографија из представе Сан летње ноћи, В.Шекспира
(Народно позориште у Београду и Град театар Будва)

Коришћене фотографије
Линде Грејм, Александра Драгутиновића, Вукице Микаче, Срђе Мирковића, Срђана Михића, Мише Мустапића, Ђорђа Томића и из Архива Нароодног позоришта у Београду, Југословенског драмског позоришта, Музеја позоришне уметности Србије, Града театра Будва и приватне колекције Миодрага Табачког

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

792(031)

ЗДРАВКОВИЋ, Милован
Речник основних позоришних појмова /
Милован Здравковић ; [фотографије Линда
Грејм ... и др.]. - Београд : Народно
позориште, 2007 (Београд : алтера). - 214
стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 1.000 . - Милован Здравковић: стр.
205. - Стр. 206: Пионирско издање / Јован
Ћирилов. - Стр. 207: Неопходни приручник /
Зоран Т. Јовановић. - Библиографија: стр.
209.

ISBN 978-86-84897-17-8

а) Позориште - Лексикони
COBISS.SR-ID 141079052