Књиге

ВЕЛИКАН ТЕАТРА БОЈАН СТУПИЦА (1910-1970)

Миленко Мисаиловић

Миленко Мисаиловић
ВЕЛИКАН ТЕАТРА БОЈАН СТУПИЦА (1910-1970)

Издавачи:

Народно позориште у Београду, 11000 Београд, Француска 3
за издавача Дејан Савић , управник

Музеј позоришне уметности Србије, Господар Јевремова 19
за издавача Ксенија Радуловић, директор

Позоришни музеј Војводине, 21000 Нови Сад, Краља Александра 5/1
за издавача Зоран Максимовић, директор

КИЗ "Алтера" Београд, Живојин Жујовића 2
за издавача Ксенија Радуловић, директор

Уредник издавачке делатности Народног позоришта у Београду:
Жељко Хубач

Стручни сарадник:
др Сања Живановић

Лектор:
Љубица Марјановић

Коректура:
Слађана Петровић

Прелом и унос текста и обрада фотографија:
Слађана Петровић

Дизајн корица:
КИЗ АЛТЕРА

Фотоси из фонда Музеја позоришне уметности Србије

Штампа и повез:
КИЗ "Алтера" Београд

Тираж: 500 примерака

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

7920712:0929 Ступица Б.
792027(497.1)

Мисаиловић, Миленко
Великан театра Бојан Ступица / Миленко
Мисаиловић.- Београд : Народно позориште
Музеј позоришне уметности Србије : Алтера;
Нови Сад : Позоришни музеј Војводине, 2008
(Београд : Алтера). - 395 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 500. - Стр. 15-16: Бојан Ступица
(1910-1970) виђен очима Миленка Мисаиловића /
Јован Ћирилов. - Библиографија: стр. 380-381.
- Регистри.

ISBN 978-86-81459-98-0

а)Ступица, Бојан (1910-1970) б)
Позоришна режија -Југославија
COBISS.SR/ID 147522572