Књиге

ПАС, ЖЕНА, МУШКАРАЦ


Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић, управник

Уредник публикација:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јелена Ратковић

Приређивач књиге:
Жељко Хубач

Лектор и коректор:
Јелица Стевановић

За дизајн корица коришћена графика:
Катарине Зарић

Фото:
Миша Мустапић

Техничко уређење и припрема за штампу:
Светозар Станковић

Штампа и повез:
ГРАФО-НИН, Београд

Тираж: 500 примерака

ЦИП-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.112.2 (494) – 2
792.071.2.027Соколовић З. (047.53)

БЕРГ, Сибил
Пас,жена,мушкарац / Сибил Берг;
Превод Селма Соколовић; [приређивач књиге:
Жељко Хубач ; фото Миша Мустапић ] .
(Београд : Графо-нин). – 63 стр. :
фотограф. ; 24 цм

Тираж: 500

ISBN 86-901541-9-1

a). Соколовић, Зијах (1950- ) –интервјуи
COBISS.SR – ID 109210892