Књиге

НА УРАНКУ

Сто година од првог извођења

Едиција Из историје Народног позоришта у Београду

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић

Уредник публикација:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јелена Ратковић

Књигу приредила:
Јелица Стевановић

Лектор и коректор:
Јелица Стевановић

Дизајн корица:
Јелена Ратковић

Сарадници:
Драган Стевовић
Марија Милић

Коришћене фотографије из фото збирке Музеја позоришне уметности Србије
и Народног позоришта у Београду

Техничко уређење и припрема за штампу:
Светозар Станкић

Штампа и повез:
ГРАФО-НИН, Београд

Тираж: 500 примерака

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

792.5(497.11)
782(497.11)
21.163.41-293
78.089.1(497.11)

НА уранку : сто година од првог
извођења / [књигу приредила Јелица
Стевановић ]. – Београд : Графо-нин). –
89 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Едиција
Из историје Народног позоришта у Београду)

Тираж: 500. – Предговор: стр. 5. – Напомене
и библиографске референце уз текст.

ISBN 86-84897-01-3

1. Стевановић, Јелица
а) Народно позориште (Београд) – Опере –
Сценско извођење б) Бинички, Станислав
(1872-1942) – "На уранку"
COBISS.SR – ID 110671116
2005 (Београд : Publish ) . - 141.