Књиге

ЉИЉАНА ДРАГОВИЋ


Музеј позоришне уметности Србије
11000 Београд, Господар Јевремова 19
Народно позориште у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издаваче:
Ксенија Радуловић
Дејан Савић

Уредници:
Ксенија Радуловић
Жељко Хубач

Аутор пратеће изложбе:
Мирјана Одавић

Опрема изложбе:
Гордана Степановић
Ненад Јанковић

Коректор:
Олга Марковић

Дизајн и графички прелом:
Јован Тарбук

Фотографија на корицама:
Скица костима за оперу Дон Карлос

Штампа и повез:
Publish, Београд

Тираж:
400 примерака

Реализацију изложбе и монографија помогло Министарство културе и медија Владе Србије


CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

792.024:929 Драговић Љ. (083.824)
792.09 (497.11) " 1961/2005 " (083.824)

ОДАВИЋ, Мирјана
Љиљана Драговић : костомограф у
театру / МирјанаОдавић. - Београд : Музеј
Позоришне уметности : Народно Позориште,
2005 (Београд : Publish ) . - 141.
Стр. : илустр. ; 23 цм

Тираж 400.- Пријатељи о Лили Драговић:
стр. 78-97. - Хронолошки преглед репертоара:
стр. 105 - 129. Библиографија: стр.
131-141

ISBN 86-80629-32-4
1. Драговић. Љиљана
а) Драговић, Љиљана (1933 - ) - Изложбени
каталози
COBISS .SR/ID 125781516