Књиге

КОМЕНДИЈАШИ

Медаљони из старих српских комедија

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић, управник

Уредник публикација:
Жељко Хубач

Дизајн корица:
Немања Милошевић

Фото:
Ирина Маринковић и Миша Мустапић

Нотографи:
Јелена и Предраг Стефановић

Техничко уређење и припрема заштампу:
Светозар Станковић

Техничке услуге:
McCANN – ERICKSON BEOGRAD

Израда филмова:
SCANNER STUDIO, Београд

Штампа и повез:
ГРАФО-НИН, Београд

Штампање је завршено новембра 2001.

Тираж: 500 примерака

ЦИП-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41 – 22:792.7
792.091(497.11)”2001”
821.163.41.09-22

КОМЕНДИЈАШИ: Медаљони из старих српских
комедија / [књигу приредио Жељко
Хубач ;фото Ирина Маринковић и Миша
Мустапић]. – Београд : Народно позориште,
2001 (Београд : Графо-нин). – 135 стр :
илустр. ; 21 cm

Тираж: 500. стр. 5. Комендијаши 2001 /
Љубивоје Тадић. – стр 8-9: Алхемија
видљивог и невидљивог тела глумца/
Слободан Бештић.- Биографија уметника: стр.
128-134.-Садржај: Комендијаши / Предраг
Бајчетић ; Крешталица / Јоаким Вујић;
Шнајдерски калфа/ Јоаким Вујић ; Адам и
берберин први људи/ Јаков Игњатовић ;
Подвала / Милован Глишић; Ђидо / Јанко
Веселиновић, Драгомир Брзак.
1. Жељко Хубач
a) Комендијаши –Сценско извођење–
Београд – 2001 b) Српска комедија– 19-20в

COBISS – ID 95103244