Књиге

КОВАЧИ

три комедије Милош Николић

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић
Светлана Младенов

Уредник публикација:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јелена Ратковић

Дизајн корица:
Јелена Ратковић

Техничко уређење и припрема за штампу:
Светозар Станковић

Штампа и повез:
ГРАФО-НИН,Београд

 Тираж: 500 примерака

ЦИП-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41-22
821.163.41.09-22

НИКОЛИЋ,Милош
Ковачи:три комедије/Милош Николић.
-Београд : Народно
позориште, 2002(Београд : Загорац). –
153 стр. : фотогр. ; 21 цм

Тираж: 500. – Стр.137-139 :Случај М.
Николића/Слободан Стојановић.-Стр.
143-149:Три комедије Милоша Ниолића/
Радомир Путник.-Милош Николић:
(биографија):стр.151-152.-Напомене и
библиографске референце уз текст

Из садржаје:
Издаја домовине
Фризер ћелаве певачице

ИСБН 86-84897-00-5

a)Николић,Милош (1939-)-Комедије
COBISS-ID 110300684