Књиге

ИНДЕКС ОПЕРСКИХ И БАЛЕТСКИХ ЛИБРЕТА

друго, проширено и допуњено издање

ПАИДЕИА
Београд

Генерални директор:
Петар Живадиновић

Главни и одговорни уредник:
Весна Јањић

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
Београд

Управник позоришта:
Дејан Савић

Главни и одговорни уредник издавачке делатности:
Жељко Хубач

Стручни сарадник:
Јелица Стевановић

Лектура:
Снежана Ђукановић

Дизајн, кмпјутерска обрада:
ПАИДЕИА ИМАГЕ СТУДИО

Реализација:
Жељко Јовановић

Штампа:
БИГЗ, Београд

У књизи су коришћене фотографије из документације Народног позоришта и Музеја позоришне уметности Србије

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
________________________________

792.5.089.1
792.8.089.1

ĐURIČIĆ, Aleksandra
Indeks operskih i baletskih libreta /
Aleksandra Đuričić. - 2. prošireno i dopu-
njeno izdanje izd. - Beograd : Paideia : Narodno
pozorište, 2006 (Beograd : BIGZ). - 301
str. : fotogr. ; 24 cm.

Tiraž 2.000.- Mali rečnik muzičkih poj-
mova: str. 255-260. - Bibliografija prire-
đivača: str. 301. - Bibliografija: str. 261-
262. Registar.

ISBN 86-7448-316-X
а) Опера - Либрети б) Балет - Либрети

COBISS.SR-ID 1358986363