Књиге

ИГРА ШТО ЖИВОТ ЗНАЧИ 2

Милица Зајцев

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Дејан Савић, управник

Уредник:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јован Тарбук

Лектор и коректор:
Јелица Стевановић

Дизајн корица:
Јован Тарбук

Коришћене фотографије Мише Мустапића и из документација
Музеја позоришне уметности Србије, Народног позоришта,
часописа "Orchestra" и из приватних архива

Техничко уређење и припрема за штампу:
Светозар Станкић

Штампа и повез:
ФОРМАТ, Београд

Тираж 500 примерака

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

792.8.071.2 : 929

ЗАЈЦЕВ, Милица
Игра што живот значи : записи о београдским балетским уметницима .2 /
Милица Зајцев.-Београд : Народно позориште , 2005 (Београд : Формат) .-152
стр. : илустр . ; 24cm .- (Едиција Из
историје Народног позоришта у Београду)

Тираж 500.-Стр. 7-10 : Светао уметнички
траг / Ксенија Шукуљевић Марковић.-
Белешка о аутору : стр. 141 - 142.- Регистри .

ISBN 86-84897-08-0
А) Балетски уметници - Београд - Биографије
COBISS.SR - ID 123195916