Горана Ћургус

Харфа

О уметници

Дипломирала је и ма­ги­стри­ра­ла на Фа­кул­те­ту му­зич­ке умет­но­сти, у Бе­о­гра­ду, у кла­си проф. Ми­ли­це Ба­рић. Од 2002. го­ди­не је со­ло хар­фист­ки­ња у ор­ке­стру На­род­ног по­зо­ри­шта у Бе­о­гра­ду, а ре­дов­ни је са­рад­ник и Бе­о­град­ске фил­хар­мо­ни­је, Сим­фо­ниј­ског ор­ке­стра РТС, и мно­гих дру­гих. Као со­ли­ста, и члан ра­зних ка­мер­них ан­сам­ба­ла, на­сту­па­ла је ши­ром Евро­пе. Са му­зич­ко-кон­цеп­ту­ал­ном гру­пом Se­cond­han­ders уче­ство­ва­ла је у про­јек­ти­ма: Пред­ста­ва за му­зи­ку (фе­сти­ва­ли у Ул­му и Бу­дим­пе­шти, Ин­фант фест у Но­вом Са­ду), Не­жно, не­жно , не­жни­је (са­рад­ња са Дах Те­а­тром), 6 (not so) easy pi­e­ces (Три­би­на ком­по­зи­то­ра у Бе­о­гра­ду). Са кон­цертмај­сто­ром ор­ке­стра На­род­ног по­зо­ри­шта, Едит Ма­ке­дон­ском, има­ла је за­па­жен на­ступ на пре­сти­жном Но­во­го­ди­шњем фе­сти­ва­лу у Со­фи­ји, 2013. го­ди­не. Ба­ви се им­про­ви­за­ци­јом и аран­жи­ра­њем, аутор је му­зи­ке за до­ку­мен­тар­ни филм Ма­ри­је Ро­дић, „Уто­чи­ште“ (2011). Аутор је и во­ди­тељ му­зич­ких ра­ди­о­ни­ца у бол­ни­ца­ма и уста­но­ва­ма за не­гу у Ср­би­ји и Цр­ној Го­ри.

Основни подаци

Харфа
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица